قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین


با توجه به تداخل بازه زمانی ثبت نام نیمسال دوم و اعلام نمرات نیمسال اول, لازم است کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی حداقل یک بار در بازه زمانی حذف و اضافه, وارد سامانه جامع آموزش شده و از طریق عملیات ترمیم از صحت دروس ثبت شده خود اطمینان حاصل کرده و پایان ترمیم را ثبت کنند. در صورت عدم انجام عملیات ترمیم توسط دانشجو, عواقب بروز مشکلات بعدی بر عهده دانشجو است و دانشکده مسئولیتی در این موارد ندارد.