قابل توجه متقاضیان میهمان به دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه متقاضیان میهمان به دانشگاه شهید بهشتی


 

قابل توجه متقاضیان میهمان به دانشگاه شهید بهشتی

به پیوست تصویر نامه شماره 410/53/ص مورخ 1397/2/1 دانشگاه شهید بهشتی در خصوص شرایط پذیرش  میهمان به آن دانشگاه جهت اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

پیوست