قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان به دانشگاه لرستان

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان به دانشگاه لرستان


 

 قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان به دانشگاه لرستان

به پیوست تصویر نامه شماره 2354 مورخ 1397/2/2 دانشگاه لرستان در خصوص شرایط پذیرش  میهمان به آن دانشگاه جهت  اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

پیوست