فهرست برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1401-1400(12 مهر)

فهرست برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1401-1400(12 مهر)


به پیوست نامه شماره ۳۰۹۵/‏۱۵‬ مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ ریاست محترم بنیاد نخبگان استان تهران به انضمام فهرست برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس اطلاعات بارگذاری شده توسط دانشجویان در سامانه اطلاعاتی بنیاد؛ به صورت مشروط و با عنوان برگزیده اولیه جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند به نحو مقتضی به دانشجویان مربوطه و اعضا محترم هیأت علمی راهنما اطلاع رسانی گردد.