فلوچارت درخواست دانش آموختگی

فلوچارت درخواست دانش آموختگی


 

پیرو تغییر رویه فرایند دانش آموختگی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به پیوست فلوچارت درخواست دانش آموختگی و شروع از طرف دانشجو جهت استحضار ارسال می‌گردد. شایان ذکر است توضیحات کامل در صفحه اول سامانه جامع آموزش جهت مطالعه درج شده است.

فلوچارت درخواست