فرایند های مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان(3 آبان)

فرایند های مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان(3 آبان)


به پیوست فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی خارج و داخل با حمایت دانشگاه و یا سازمان امور دانشجویان و همچنین فرایند تسویه و لغو تعهد محضری به منظور ارائه گواهی یا دانشنامه جهت استحضار تقدیم می‌شود، خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان و شورای پژوهشی دانشکده رسانده شود. با تشکر