فرایند اعطای اعتبار دستیاری

فرایند اعطای اعتبار دستیاری


با توجه به آغاز فرایند اعطای اعتبار دستیاری به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشمول شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (طرح شهید وزوایی) و همچنین اعطای راتبه دانشجویی به مشمولان، به پیوست راهنمای تهیه شده در این خصوص ارسال می‌شود.

خواهشمند است اطلاعات ارائه شده در راهنمای پیوست به‌روش مناسب و مؤثر به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی آن دانشگاه در سال تحصیلی جاری و استادان راهنما و راهبر ایشان، اطلاع‌رسانی شود.

 

بنیاد نخبگان استان تهران

 

راهنمای درخواست دستیاری