فراخوان 24 امین کنگره ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت برای توسعه ملی(11 بهمن)

فراخوان 24 امین کنگره ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت برای توسعه ملی(11 بهمن)