فراخوان دهمین کنفرانس علمی نظریه اطلاعات و مخابرات ایران دانشگاه یزد(18 دی)

فراخوان دهمین کنفرانس علمی نظریه اطلاعات و مخابرات ایران دانشگاه یزد(18 دی)