فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی پژوهش محور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی پژوهش محور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام


احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره ۵۴۶۱۳۵ مورخ ۲۷/ ۱۰ /‏۱۴۰۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در خصوص فراخوان حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی پژوهش محور با عنایت به بازه زمانی اعلام شده ۲۰ بهمن ارسال می‌گردد. به گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مرتبط آن دانشکدگان‏‬ ‏‬ / ‏‬ دانشکده اطلاع رسانی می گردد.