فراخوان جذب متخصصان رشته مهندسی / شرکت داده ورزان نوین شایان(19 بهمن)

فراخوان جذب متخصصان رشته مهندسی / شرکت داده ورزان نوین شایان(19 بهمن)


به پیوست تصویر نامه شماره ‬ ۰۷۰/‏‬ ۱۴۰۰/‏۳۱ مورخ ۰۹ / ۱۱/‏۱۴۰۰ شرکت داده‬ ورزان نوین شایان با موضوع جذب و استخدام متخصصان رشته مهندسی جهت همکاری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی مرتبط آن دانشکدگان‏‬ ‏‬ اطلاع رسانی فرمایند.