فراخوان برگزاری دوره دوم آموزشی شرکت هوواوی/ روابط بین الملل دانشگاه(22 خرداد)

فراخوان برگزاری دوره دوم آموزشی شرکت هوواوی/ روابط بین الملل دانشگاه(22 خرداد)


به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۳۲۴۱۵ مورخ ۰۵ / ۰۳ /‏۱۴۰۱ روابط‬ بین الملل دانشگاه، با موضوع" برگزاری دوره دوم شرکت هواووی برای دانشجویان دانشگاه تهران" با تاکید معاون محترم روابط بین الملل دانشگاه بر معرفی اشخاصی که قصد ماندن در کشور را دارند (حداکثر ۴۰ نفر) جهت استحضار و همکاری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی مرتبط آن دانشکدگان / ‏‬ واحد اطلاع رسانی فرمایند.