عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقالی دانشگاه علم وصنعت در نیمسال دوم

عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقالی دانشگاه علم وصنعت در نیمسال دوم


 

عدم پذیرش تقاضای میهمان و انتقالی دانشگاه علم وصنعت در نیمسال دوم

به پیوست تصویر نامه شماره 21/369 مورخ 1397/8/26 دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص  عدم  پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در آن دانشگاه جهت استحضار ارسال می گردد .

تصویر نامه