عدم امکان پذیرش تقاضای نقل و انتقال خارج از سامانه سجاد دانشگاه شهید چمران اهواز

عدم امکان پذیرش تقاضای نقل و انتقال خارج از سامانه سجاد دانشگاه شهید چمران اهواز


عدم امکان پذیرش تقاضای نقل و انتقال خارج از سامانه سجاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 به پیوست تصویر نامه شماره 97/2/06/7665 مورخ 1397/9/11 دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص  عدم  پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در آن دانشگاه ، جهت استحضار ارسال می گردد .

پیوست