عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی

عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی


 به استحضارمی رساند چنانچه دانشجویی بنا بر  ضرورت های تشخیص داده شده  در یک نیمسال تحصیلی در خوابگاه حضور داشته باشد، نمی تواند همزمان درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای نیمسال مذکور ارائه نماید  . مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان اطلاع رسانی می گردد.