شیوه نامه حذف اضطراری مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394 و پس از آن

شیوه نامه حذف اضطراری مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394 و پس از آن


 

پیرو نامه شماره  374748/پ/122 مورخ9/12/1395 در خصوص شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پیوسته به پیوست شیوه نامه حذف اضطراری ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال تحصیلی95-1394 و پس از آن مصوب جلسه مورخ 16/3/1396 ارسال می گردد .

به استحضار می رساند ؛ شیوه نامه مذکور از نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 و پس از آن برای دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی سال تحصیلی 95-1394 و بعد از آن قابل اجرا است . لازم است گروههای آموزشی وهمکاران اداره آموزش در اجرای صحیح مفاد شیوه نامه دقت لازم به عمل آورده و از ارسال مکاتبات ،موارد مغایر با آن و همچنین ارایه پیشنهاد برای تسری به دانشجویان ورودی قبل از 95-1394 برای طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه خودداری نمایند .

بدیهی است در غیر این صورت موارد مغایروغیر منطبق با شیوه نامه پذیرفته نشده و پاسخگویی هرگونه مسئولیت اعتراض دانشجو به عهده آن پردیس / دانشکده خواهد بود .

 

پیوست