شماره حساب و شناسه مربوط به پرداخت هزینه دیرکرد و یا خسارت به کتابخانه

شماره حساب و شناسه مربوط به پرداخت هزینه دیرکرد و یا خسارت به کتابخانه


شماره حساب و شناسه پرداخت هزینه دیرکرد کتابخانه

 

شماره حساب( ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (

شبا: (IR830100004001070103006825)

بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

 

شناسه واریز  (  369070174140103000000005303068)

 

شماره حساب و شناسه مربوطه به پرداخت هزینه دیرکرد