سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی امور شورای شهرداری تهران(24 آذر)

سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی امور شورای شهرداری تهران(24 آذر)


جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.