سومین فراخوان کشوری جذب ایده در راستای خلق وحمایت از استارت آپ های حوزه معدن در رشته های معدن،شیمی،متالوژی و..

سومین فراخوان کشوری جذب ایده در راستای خلق وحمایت از استارت آپ های حوزه معدن در رشته های معدن،شیمی،متالوژی و..