سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول (ارسالی از شبکه پیام دولت)

سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول (ارسالی از شبکه پیام دولت)


 

سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول (ارسالی از شبکه پیام دولت)

به پیوست نامه شماره 23/14/40/77/485 مورخ 1397/8/6 سازمان وظیفه عمومی ناجا - مرکز عملیات مشمولان در خصوص مجوز سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی،  ارسال می گردد .

به استحضار می رساند؛ با توجه به نامه مذکور و رعایت ضوابط،  دانشجویان مشمول  می بایست حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اتمام سنوات اولیه جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی  با تکمیل فرم درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی و مراجعه به دفتر پلیس + 10 اقدام نمایند.خواهشمند است دستور فرمایند در خواست سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول کلیه مقاطع به موقع درخواست گردد.

 

پیوست