زمینه های تعاملات علمی و فرهنگی با دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز(9 دی)

زمینه های تعاملات علمی و فرهنگی با دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز(9 دی)