زمان ارائه درخواست مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل(16مرداد)

زمان ارائه درخواست مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل(16مرداد)


به پیوست یک برگ اطلاعیه درخصوص زمان ارائه درخواست مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل جهت ابلاغ به دانشجویان ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است:

۱- درخواست‌های مرخصی تحصیلی / انصراف از تحصیل بعد از زمان حذف و اضافه تا حذف اضطراری با تائید حضور در کلاس دانشجو توسط دانشکده مربوطه و با ارسال از طریق اتوماسیون اداری به کمیسیون پردیس دانشکده‌های فنی ارجاع داده می‌شود، بعد از بازه حذف اضطراری با ارائه مدارک باید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح گردد.

۲- دانشجویی که در موعد مقرر ثبت نام انجام نداده است طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل محسوب شده است و حکم محرومیت از تحصیل دانشجو بعد از موعد حذف و اضافه توسط اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی صادر می‌گردد.