رعایت مقررات درخواست اضافه سنوات دانشجویان مشمول کلیه مقاطع تحصیلی

رعایت مقررات درخواست اضافه سنوات دانشجویان مشمول کلیه مقاطع تحصیلی


 

    (   فوری ) 

       احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 25796/پ/122 مورخ 6/2/1396و شماره 115060/پ/122 مورخ 5/5/1395و شماره 263132/پ/122 مورخ 9/9/1395در خصوص سنوات تحصیلی مجاز وسنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی موضوع جدول سنوات ارفاقی مندرج درنامه شماره 23/8/1/01/1012994 مورخ20/6/1391 مدیریت وظیفه عمومی تهران (که قبلا"ارسال شده)  به پیوست جدول سنوات مجاز و ارفاقی دانشجویان ذکور کلیه دوره ها وسهمیه های عادی-شاهد وایثارگر (در صورت تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه وتفویض اختیارات) موارد ذیل را  به استحضار می رساند ؛

1- در بررسی درخواست های تمدید سنوات تحصیلی ارفاقی دانشجویان از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 طبق آیین نامه های آموزشی به همراه وضعیت تحصیلی آنان طبق بخشنامه شماره 23/2/2/126 مورخ5/2/1395سازمان وظیفه عمومی ناجا به دقت  بررسی و رعایت گردد. 

2- از ارسال هرگونه درخواست تمدید سنوات بیش از میزان تعیین شده ، خودداری شود.

3- تقاضای این گونه دانشجویان در صورت درخواست استفاده از سنوات ارفاقی از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن   با فرمت جدید اقدام و به اداره مذکور ارسال می گردد .

5-  ثبت نام دانشجو در نیمسال مربوط واستفاده از "سنوات ارفاقی" به شرط وجود مجوز کتبی نظام وظیفه امکان پذیر است. در غیر این صورت ثبت نام وی به هیچ وجه مجاز نیست.

6- در صورت عدم تایید سنوات ،لازم است حکم محرومیت از تحصیل برای هریک از آنان بر اساس آیین نامه آموزشی تعریف شده حداکثر تا قبل از پایان حذف و اضافه نیمسال مربوط  صادر و موضوع تسویه حساب و تحویل کارت دانشجویی نیز به ایشان ابلاغ شود . 

5-  درخواست سنوات دانشجویان متقاضی مشمول فوق الذکردرچهارچوب مقررات تعریف شده وارسال فرم کمیسیون بررسی موارد خاص و مستندات مربوط قبل ازاتمام آخرین نیمسال تحصیلی ( پایان سنوات مجاز) باید انجام شود . همچنین در قسمت مدارک ضمیمه در فرمت اتوماسیون  شماره وتاریخ معافیت تحصیلی معتبردانشجو باید درج گردد .

6- تمدید سنوات ارفاقی برای کلیه دانشجویان مشمول مقاطع مختلف تحصیلی ، به شرط پرداخت هزینه ( برای دوره های روزانه ) و شهریه برای دانشجویان دوره های روزانه شهریه پرداز ، نوبت دوم و مجازی می باشد .

  تذکرات مهم : 

1- برای دانشجویان ورودی سال 1393 کارشناسی سنوات تحصیلی به 8 نیمسال و برای دانشجویان دکتری تخصصی ( Ph.D ) ورودی سال 1395 سنوات تحصیل به 8  نیمسال کاهش یافته است .

2- دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه کلیه سهمیه ها در نیمسال پنجم از پرداخت هزینه معاف است .

3- در خصوص تمدید سنوات دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق آیین نامه مربوط رسیدگی می شود .

4- در خصوص سنوات دوره دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی پردیس علوم موارد ذیل در دست بررسی است:

اضافه نمودن سقف سنوات از 16 نیمسال به 18 نیمسال در شورای برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ( جلسه مورخ 1394/8/24 ) تصویب شده است . برای اجرا و تصویب نهایی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال شده است .

- با توجه به آیین نامه جدید این رشته مصوب شورای مذکور در مدت ادامه تحصیل دانشجو  در 3 مرحله(کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری) جمعاً 6 نیمسال امکان تمدید وافزایش سنوات در نظر گرفته شده است . در حال حاضر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه طبق آیین نامه کمیسیون مرکزی اضافه سنوات این دوره را تا دو نیمسال  تایید می نماید . تمدید بیشتر از دو نیمسال نیز با نظر کمیسیون باید انجام شود.

 

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه

پیوست چهار

پیوست پنج