راهنمای گواهی های اشتغال به تحصیل جدید

راهنمای گواهی های اشتغال به تحصیل جدید


 

راهنمای گواهی های اشتغال به تحصیل جدید

بر اساس هماهنگی انجام شده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی به منظور سامانه سپاری، کنترل های سیستمی و به روز رسانی گواهی های مختلف اشتغال به تحصیل، به پیوست «راهنما ی گواهی های اشتغال به تحصیل جدید» جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است این راهنما برای دانشجویان در سایت ems قرار داده خواهد شد.

راهنما ی گواهی های اشتغال به تحصیل جدید