دومین کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده DCHPC2022 دانشگاه صنعتی قم (30 آبان)

دومین کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده DCHPC2022 دانشگاه صنعتی قم (30 آبان)