دعوت از اساتید و دانشجویان نخبه جهت طرح ملی و توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ)

دعوت از اساتید و دانشجویان نخبه جهت طرح ملی و توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح تاپ)