دعوت از اساتید و دانشجویان به چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت 14/12/99

دعوت از اساتید و دانشجویان به چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت 14/12/99


بدینوسیله نامه ی مدیر محترم دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی بهمراه نسخه الکترونیکی فراخوان چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیتی: فضای مجازی، دانشگاه و جامعه جهت استحضار، بهره برداری و در صورت تمایل مشارکت در برگزاری همایش مذکور تقدیم می گردد.

فراخوان چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیتی