دستورالعمل بهداشتی جدید کنترل بیماری کرونا

دستورالعمل بهداشتی جدید کنترل بیماری کرونا


به پیوست دستورالعمل بهداشتی کنترل کرونا که با توجه به شرایط جدید به روز رسانی گردیده جهت استحضار ارسال می گردد.

پروتکل بهداشتی دانشگاه تهران