دستورالعمل اجرایی تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا -ورودی 1399 کارشناسی(19مرداد)

دستورالعمل اجرایی تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا -ورودی 1399 کارشناسی(19مرداد)


بازگشت به مجوز شماره ۱۰۶۱۹۰/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۱۷/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون موارد خاص دانشگاه در خصوص متقاضیان تغییر رشته از طریق آئین نامه دانشجویان ساعی و کوشا، به استحضار می‌رساند تقاضای تغییر رشته دانشجویان از طریق آئین نامه پیوست، صرفاَ ورودی‌های ۱۳۹۹ به شرط گذراندن ۳۲ واحد تحصیلی در مجموع دو نیمسال تحصیلی (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) با رعایت ۷۰٪ واحدهای تخصصی و سایر موارد شیوه نامه مذکور مورد بررسی و اقدام لازم قرار خواهد گرفت.

به پیوست فرم تقاضا و آئین نامه فوق جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. لازم است مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ پس از تأیید و اعلام نظر پردیس / ‏‬ دانشکده‌های مبدا و مقصد به این دفتر ارسال گردد. خواهشمند است از پذیرش و ارسال مدارک افراد خارج از آئین نامه جدا گردد.