در خصوص پیاده سازی سامانه ای فرآیند ترخیص از خدمت دانشجویان مشمول جدید الورود

در خصوص پیاده سازی سامانه ای فرآیند ترخیص از خدمت دانشجویان مشمول جدید الورود


با توجه به پایداری ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری، جهت دریافت نامه ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی، فرآیند دریافت نامه ترخیص از خدمت در پیشخوان سامانه جامع آموزش دانشگاه پیاده سازی شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان محترم، پذیرفته شدگان در حین خدمت نظام وظیفه را جهت دریافت نامه مربوط به پیشخوان سامانه جامع ارجاع نمایند.

گردش کار فرآیند: ثبت درخواست در پیشخوان سامانه جامع توسط پذیرفته شده>> ارسال به پیشخوان کارشناس رشته مربوط در دانشکده / پردیس جهت تایید>> امضاء خودکار معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده>> ثبت اتومات دبیرخانه پردیس / دانشکده>> پیام به پذیرفته شده (نامه ترخیص از خدمت شما صادر گردید جهت دریافت آن به ایمیل خود مراجعه کنید)>> ارسال به ایمیل پذیرفته شده.