در خصوص نحوه اجرای دروس عمومی

در خصوص نحوه اجرای دروس عمومی


همانگونه که مستحضرید کلیه دروس عمومی (معارف، زبان فارسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و ورزش) از نیمسال ۹۸-۹۹-۱ با شماره یکسان (با پیش شماره ۱۱۲۰) در سطح دانشگاه و امکان اخذ برای کلیه دانشجویان، مستقل از پردیس / ‏دانشکده محل تحصیل، در پردیس‌ها / ‏ دانشکده‌های مختلف فراهم شده است. خواهشمند است به نحو مقتضی به دانشجویان اطلاع رسانی شود تا در زمان اخذ این دروس به مکان و زمان برگزاری کلاس درس و امتحان (با توجه کد مربوط به هر درس) توجه داشته باشند.

درضمن خواهشمنداست دستور فرمائید از راهنمایی دانشجویان جهت مراجعه به اداره کل خودداری نمایند.