در خصوص دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی

در خصوص دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی


در خصوص دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی آن پردیس که توانسته اند در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 واحد اخذ نمایند، خواهشمند است دستور فرمایند به نحو مقتضی به  دانشجویان مذکور اعلام گردد، حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه و تایید معافیت تحصیلی خود را دریافت نموده  و به اداره آموزش آن پردیس تحویل نمایند. شایان ذکر است اداره آموزش موظف است معافیت های تحصیلی دریافت شده را در اسرع وقت در سامانه جامع و پرونده دانشجویان ثبت و درج نماید.

 در ضمن به کارشناسان مذکور نیز اعلام گردد در خصوص رعایت مقررات آموزشی دقت لازم به عمل آورند  و در صورت تکرار اقدام لازم طبق مقررات به عمل خواهد آمد.