در خصوص حذف اضطراری ورودی 1400 مقطع کارشناسی ارشد(1 دی)

در خصوص حذف اضطراری ورودی 1400 مقطع کارشناسی ارشد(1 دی)


با توجه به استعلام  برخی دانشکده/ دانشکدگان در  خصوص حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  به استحضار می رساند ، مطابق شیوه نامه مربوط   در صورت حذف اضطراری  رعایت حد نصاب واحد  (حداقل 8 واحد)  برای دانشجویان  الزامی است. با توجه به نامه شماره  123/202671 مورخ 1400/8/11  مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ،مبنی  بر کاهش  حدنصاب تعداد واحدهای اخذ شده دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1400 از 8  به 6 واحد، در صورت ارائه درخواست توسط دانشجو برای  حذف اضطراری،رعایت حدنصاب حداقل 6 واحد برای دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد سال 1400 الزامی است.