در خصوص تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع کارشناسی(30 آذر)

در خصوص تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع کارشناسی(30 آذر)


پیرو چهلمین جلسه شورای مشترک مجازی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ خواهشمند است درخواست‌های تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان، از طریق پیشخوان خدمت گزارش ۱۴۹ نیمسال اول حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۵‬ سال تحصیلی و تمدید سنوات نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ۵/‏۱۰/‬ سال تحصیلی به این معاونت ارسال گردد.