در خصوص تغییر رشته دانشجویان واجد شرایط ساعی و کوشا

در خصوص تغییر رشته دانشجویان واجد شرایط ساعی و کوشا


در خصوص ارائه تقاضای تغییر رشته دانشجویان واجد شرایط آئین نامه ساعی و کوشا، خواهشمند است پس از اخذ موافقت دانشکده‌های مبدا و مقصد و حائز شرایط بودن دانشجویان (ورودی سال ۹۸)، فرم تقاضا حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏۰۶/‏۹۹‬ به اداره آموزش پردیس فنی ارسال گردد.