در خصوص بورس تحصیلی کشور ترکیه

در خصوص بورس تحصیلی کشور ترکیه


 به پیوست نامه  شماره 42/1/92902 مورخ 1399/11/18 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بورسیه تحصیلی کشور ترکیه  ، جهت استحضار ارسال می گردد.