در خصوص بورس تحصیلی کشور آذربایجان

در خصوص بورس تحصیلی کشور آذربایجان


به پیوست نامه  شماره 42/1/112164 مورخ 1398/11/07 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ونامه شماره   726/553/330223  مورخ 1398/10/30 وزارت امور خارجه در خصوص بورسیه تحصیلی دولت آذربایجان برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 2020  ، جهت استحضار ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو