در خصوص برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 25 تیرماه 99 تا اطلاع ثانوی

در خصوص برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 25 تیرماه 99 تا اطلاع ثانوی


پیرو نامه شماره 7552345 معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران و همچنین نامه  شماره 11/35149 مورخ 7 خرداد 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و تصمیمات اتخاذ شده در نهمین جلسه مورخ 18 تیر 1399 کمیته مبارزه با کرونای دانشگاه تهران، نظر به شیوع و اوج گیری ویروس کرونا و مبتلا شدن تعدادی از کارکنان، به منظور جلوگیری از انتقال ویروس و حفظ سلامتی دانشجویان، پرسنل و ارباب رجوع، برنامه حضور پرسنل از مورخ 25 تیرماه 99 تا اطلاع ثانوی بشرح جدول پیوست اعلام می گردد. لازم بذکر است تمامی واحدهای خدمت دهنده به دانشجویان گرامی از جمله امور دانشجویی، آموزش و حسابداری در تمامی روزهای کاری باز بوده و دستکم یک نفر از پرسنل آن واحدها همواره آماده پاسخگویی حضوری و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشند. همچنین می توان از طریق اطلاعات تماس مندرج در فایل پیوست، در روزهای دورکاری با پرسنل مربوطه در وقت اداری بطور مستقیم تماس حاصل نمود.

 

جدول پیوست