در خصوص احتساب تکدرس ۳۰/‏۷‬/‏

در خصوص احتساب تکدرس ۳۰/‏۷‬/‏


 

در خصوص احتساب تکدرس ۳۰/‏۷‬/‏

طبق اعلام اداره کل امور آموزشی دانشگاه، احتساب تکدرس ۳۰/‏۷‬/‏ در تابستان قبل به همراه پروژه یا کارآموزی برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته خواهند شد، مجاز نمی‌باشد. خواهشمند است به نحو مقتضی به دانشجویانی که در شرف دانش آموختگی می‌باشند جهت برنامه ریزی درسی، مراتب فوق را ابلاغ فرمائید.