درخواست میهمانی و انتقال به دانشگاه مازندران

درخواست میهمانی و انتقال به دانشگاه مازندران


 

درخواست میهمانی و انتقال به دانشگاه مازندران

به پیوست نامه شماره 91/32/54192 مورخ 1397/7/17 دانشگاه مازندران در مورد مهمان و انتقال دانشجویان به آن دانشگاه جهت استحضار، ارسال می گردد.

پیوست نامه