درخواست اعلام مجلات فعال(29 شهریور)

درخواست اعلام مجلات فعال(29 شهریور)


حسب دستور معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران درخصوص ساماندهی مجلات دانشگاه و ثبت تمامی مجلات علمی فعال در این سامانه مجلات و تسهیل دسترسی مراجعان به این سامانه، خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه مجله‌ای در آن واحد فعال بوده اما در لیست مجلات سامانه نیست، جهت افزوده شدن به سامانه https://journals.ut.ac.ir در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد. با تشکر