درخصوص سامانه ثبت درخواست مهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای (سامانه سجاد) سال تحصیلی 99-1398

درخصوص سامانه ثبت درخواست مهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای (سامانه سجاد) سال تحصیلی 99-1398


 

درخصوص سامانه ثبت درخواست مهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای (سامانه سجاد) سال تحصیلی 99-1398

به پیوست نامه شماره 41/3/6519 مورخ 1398/1/28مدیر کل محترم امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در خصوص شروع زمان ثبت نام متقاضیان مهمان و انتقال دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی به دانشگاه های دیگر برای سال تحصیلی 99-1398 از طریق سامانه سجاد جهت استحضار ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو