درخصوص رعایت زمان بررسی و اقدام در اداره کل امور آموزشی

درخصوص رعایت زمان بررسی و اقدام در اداره کل امور آموزشی


 

اطلاعیه در خصوص رعایت زمان بررسی و اقدام در اداره کل امور آموزشی

  به استحضار می رساند؛ تعدادی از دانشجویان برای پیگیری امور مختلف آموزشی از جمله؛ نامه های الکترونیکی (اتوماسیون)مربوط به خروج از کشور،اخذ مجوز سنوات وتایید گزارش دانش آموختگی و... برای انجام سریع با ارائه بلیط ومدارک دیگر برای  تسریع و انجام کار فوری در زمان رسید نامه به صورت آنی مراجعه می نمایند.با توجه به اینکه بررسی امور مربوط  نیاز به صرف زمان لازم و قرار گرفتن در نوبت اداری برای بررسی واقدام یا طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و.... دارد،انجام امور به صورت آنی مربوط امکان پذیر نمی باشد واز طرفی کارشناسان مربوط پس از بررسی وتهیه نامه لازم اقدام لازم را به عمل می آورند.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان ودانش آموختگان مربوط رسانیده شود.

اداره کل امور آموزشی