درخصوص تعیین زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس اعضا هیات علمی توسط دانشجویان (نیمسال اول96-97)

درخصوص تعیین زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس اعضا هیات علمی توسط دانشجویان (نیمسال اول96-97)


 

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.