درخصوص تاریخ برگزاری جلسات دفاع از رساله/ پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و پروپوزال های دفاع از رساله در نیمسال دوم 1400-99

درخصوص تاریخ برگزاری جلسات دفاع از رساله/ پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و پروپوزال های دفاع از رساله در نیمسال دوم 1400-99


     به استحضار می رساند پیرو صورتجلسه شورای مجازی مشترک آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی مورخ 1400/02/06 درخصوص تاریخ برگزاری جلسات دفاع از رساله/ پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین پروپوزالهای دفاع از رساله در نیمسال دوم 1400-1399 مقرر گردید مراتب زیر به دانشجویان، اساتید و کارشناسان محترم دانشکده ابلاغ شده و مفاد آن رعایت گردد. خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایید.

- * مهلت دفاع از پروپوزالهای دانشجویان دکترا حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 خواهد بود و دفاع از پروپوزال از ابتدای مهرماه در نیمسال بعد منظور می گردد.

- * کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم 1400-99 که پایان نامه/ رساله آنها کامل شده باشد حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 می توانند دفاع نمایند.

 

* در صورتی که از اداره کل آموزش دانشگاه بازه اضافه ای در نظر گرفته شود شامل دانشجویان مشمول با تاریخ معافیت (1400/06/31) و دانشجویانی که دکترا قبول شده اند نمی باشد.