دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان

دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان


 

دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان

به پیوست بخشنامه شماره ۳۴۶۸/‏۱۳۰‬ مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۷‬ صندوق رفاه دانشجویان در خصوص تعیین تکلیف بدهکاران به این صندوق ارسال می‌شود.

بخشنامه پیوست