دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذراندن دوره های علمی در دانشگاههای یا مراکز علمی خارج از کشور

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذراندن دوره های علمی در دانشگاههای یا مراکز علمی خارج از کشور


 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذراندن دوره های علمی در دانشگاههای یا مراکز علمی خارج از کشور

در خصوص درخواست دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدمتقاضی گذراندن دوره های علمی در مدرسه اقتصادی اراسموس یا دیگر  موسسات خارج از کشور، ارسال  نظر استاد راهنما  و تایید ایشان برای خروج از کشور متقاضی به همراه برگ تقاضای آنان برای گذراندن دوره مذکور، الزامی است.