خروج از کشور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ( فرصت مطالعاتی )

خروج از کشور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ( فرصت مطالعاتی )


با توجه به افزایش درخواست خروج از کشور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در قالب فرصت مطالعاتی یا تبادل دانشجو با دانشگاه‌های خارج از کشور، به استحضار می‌رساند جهت بررسی موارد، لازم است تفاهم نامه مربوط، مدارک پذیرش، نظر استاد راهنما، نظر شورای آموزشی پردیس / دانشکده و وضعیت تحصیلی دانشجو به این اداره کل ارسال گردد. دانشجو صرفاً پس از تأیید اداره کل، می‌تواند از طریق پیشخوان درخواست خروج از کشور را ثبت نماید.