خدمات کلینیک های موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

خدمات کلینیک های موسسه روانشناسی و علوم تربیتی


 

بدینوسیله به پیوست خدمات کلینیک‌های مشاوره و بهداشت روان مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه جهت بهره برداری معرفی می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است که استفاده از این خدمات برای عموم آزاد است.

پیوست