نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات دانشجوئی

خدمات دانشجوئی


اطلاعات عمومی
آقای زاهد نوروزی، امور مربوط به این واحد را نیز انجام می دهند.
شرح وظایف: برقراری وام های ضروری و ازدواج - تحصیلی - مسکن - ودیعه مسکن دانشجویان-خدمات مربوط به وام های نوبت دوم (شبانه) با همکاری بانک ملی ایران-انجام عملیات مربوط به تسویه حساب دانشجویان
- خدمات مربوط به کار دانشجویی
-فعالیت های مربوط به مسائل رفاهی دانشجویان شامل: تهیه وسایل کمک آموزشی، معرفی جهت دریافت خط تلفن، تجارت کارت جوان و...